Nu offerte aanvragen

Algemene voorwaarden Mobicelverhuur

Artikel 1 Definities

1.1 Onder “verhuurder” wordt in deze voorwaarden verstaan: Mobicelverhuur.

1.2 Onder “huurder” wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het samenwerkingsverband dat met verhuurder een huurovereenkomst met betrekking tot verhuurder in eigendom toebehorende zaken is aangegaan of daarover met verhuurder in onderhandeling is.

1.3 Onder “verhuurde” wordt verstaan: de door verhuurder aan huurder te verhuren roerende zaken, waaronder begrepen koel- en vriescellen, hieronder dient ook te worden verstaan: opbouwcellen, vaste cellen of containers, alsmede industriële en overige koeltechnische producten/accessoires.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (waaronder mede begrepen: offertes) en overeenkomsten van verhuurder.

2.2 Bedingen die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

2.3 De toepasselijkheid van door huurder gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij verhuurder deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van verhuurder, zowel afzonderlijk als in prijslijsten, mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax, op het internet, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld en kunnen derhalve door verhuurder worden herroepen, zelfs direct nadat huurder het aanbod heeft aanvaard.

3.2 Tussen verhuurder en huurder komt een overeenkomst tot stand, op het moment dat verhuurder de door huurder ondertekende overeenkomst heeft ontvangen.

3.3 Een door huurder ondertekende overeenkomst kan door verhuurder onverwijld na ontvangst worden herroepen, ook in geval een aanbieding een termijn bevat voor aanvaarding en deze aanvaarding door huurder geschiedt zoals omschreven in de aanbieding gestelde termijn.

Artikel 4 Levering en andere prestaties

4.1 De door verhuurder opgegeven levertijden zijn zo goed mogelijk gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Zij zijn evenwel nimmer bindend of fataal.

4.2 Bij overschrijding van een termijn door niet tijdige levering en/of prestatie dient verhuurder schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het verhuurde verhuurd vanaf het magazijn van verhuurder.

4.4 Verhuurder kan het verhuurde op verzoek van huurder bezorgen en ophalen. De transportkosten en het transportrisico is voor rekening van huurder. Huurder zal ervoor zorgdragen dat het gehuurde ongehinderd kan worden bezorgd en opgehaald. Huurder zal alsdan voor de datum van het transport het verhuurde bij verhuurder inspecteren.

4.5 Het is huurder niet toegestaan het verhuurde te vervoeren zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van verhuurder. Bij niet naleving van deze bepaling is huurder aansprakelijk voor alle schade die uit het vervoer voortvloeit.

4.6 Verhuurder is bevoegd om in gedeelten te leveren/presteren, alsmede in gedeelten te factureren.

4.7 De huurtermijn vangt aan en eindigt zoals schriftelijk overeengekomen. Indien het verhuurde door welke oorzaak dan ook niet op de overeengekomen datum aflevering/afhalen wordt afgeleverd/afgehaald, dient huurder niettemin de huur van het verhuurde vanaf de overeengekomen datum van aflevering/afhalen te voldoen. Indien het verhuurde voor de in de overeenkomst genoemde datum van beëindiging van de overeenkomst wordt terug geleverd aan verhuurder, dient huurder desalniettemin de huurprijs voor de volledige huurtermijn te voldoen.

4.8 Indien het verhuurde bij huurder niet opgehaald kan worden door verhuurder op de in de overeenkomst overeengekomen datum, bijvoorbeeld door afwezigheid van huurder en/of niet bereikbaarheid van de locatie van het verhuurde of welke oorzaak ook, is huurder aansprakelijkheid voor alle kosten en/of schade die daaruit voortvloeien. In geval van (met instemming van verhuurder) voortduren van de huur, na afloop van de overeengekomen huurtermijn, wordt de huur berekend en betaald op basis van de overeengekomen huurprijs en zullen alle bepalingen van de huurovereenkomst inclusief algemene voorwaarden van kracht blijven. Verhuurder behoudt zicht het recht voor om de huurtermijn niet te verlengen. Indien huurder het verhuurde niet tijdig oplevert, is hij aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 5 Prijzen

5.1 De in de aanbiedingen van verhuurder vermelde prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW, belastingen, heffingen, verzekeringen en buitengewone (on)kosten. De prijzen van verhuurder gelden voor de in de offerte van verhuurder of opdrachtbevestiging genoemde leveringsomvang en prestaties. Meerwerk alsmede bijzonder prestaties (hieronder kan worden verstaan: schoonmaak kosten of kosten ten gevolge van laden en/of lossen gedurende een langere tijd dan in de overeenkomst voorziene tijdsduur) worden afzonderlijk berekend tegen de bij verhuurder geldende tarieven.

5.2 Indien zich na een aanbieding van verhuurder of na totstandkoming de overeenkomst een wijziging voordoet in factoren die de prijzen van verhuurder bepalen (verhoging van de kostprijs, brandstofprijs, loonkosten, sociale lasten, belastingen en verzekeringen) is verhuurder gerechtigd de verhoging door te berekenen aan huurder.

5.3 Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van huurder.

5.4 De prijzen die zijn overeengekomen zullen bij overeenkomsten met een duur van meer dan zes maanden ieder jaar op 1 januari worden verhoogd met een percentage gelijk aan de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100) van de maand oktober van het voorgaande jaar.

Artikel 6 Betaling

6.1 Huurder dient uiterlijk een week voorafgaand aan de datum van levering van het verhuurde een waarborgsom over te maken op de bankrekening van verhuurder. Indien de termijn van levering minder dan een week bedraagt zal huurder de waarborgsom telefonisch of per internetbankieren per omgaande overboeken.

6.2 De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgeheven huurperiode en de waarde van het verhuurde. Indien huurder verlenging van de overeenkomst wenst, dient dit ten alle tijden in overleg te gaan met verhuurder. De huurder dient uiterlijk op de dag van de verlenging een nieuwe waarborgsom te storten.

6.3 Indien de huurder de waarborgsom niet tijdig betaald, is verhuurder gerechtigd de overeenkomst op te schorten of eenzijdig te beëindigen.

6.4 Huurder is verplicht alle facturen zonder korting, compensatie of verrekening binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te betalen, door storting op een door verhuurder aangegeven rekening. Als de dag van betaling geldt de dag van bijschrijving op de door verhuurder aangegeven bankrekening. Afwijkende afspraken gelden slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

6.5 Huurder is, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn.

6.6 Van het moment dat huurder in verzuim is, is huurder wettelijke handelsrente verschuldigd vermeerderd met twee (2)% per maand of gedeelte van een maand. Hierbij geldt dat een gedeelte van een maand wordt beschouwd als zijnde een volledige maand.

6.7 Bij gerechtelijke of buitengerechtelijke werkzaamheden aan de zijde van verhuurder tot nakoming van de overeenkomst, is huurder aansprakelijk voor alle kosten die verhuurder dientengevolge maakt.

6.8 Verhuurder heeft voorts het recht om maatregelen te treffen dat huurder gedurende de periode van verzuim aan de zijde van huurder, geen gebruik kan maken van het verhuurde tot het moment dat het verzuim is vervallen.

6.9 Verhuurder houdt zich het recht voor, indien huurder in gebreke is om de huurovereenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling te beëindigen. Alle kosten in verband met de beëindiging of opschorting van de overeenkomst komen voor rekening van verhuurder.

6.10 Verhuurder is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen zekerheid voor toekomstige betalingsverplichtingen van de huurder te verlangen voor (verdere) uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7 Keuring/onderhoud en klachten

7.1 Huurder zal het gehuurde direct na levering inspecteren en de geconstateerde gebreken aan het gehuurde binnen 48 uur na aanvang van de huur schriftelijk aan verhuurder melden, bij gebreke waarvan huurder geacht het gehuurde in goede staat en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen.

7.2 Huurder is verplicht bij het einde van de huurovereenkomst, alsmede bij het beëindigen van het gebruik het gehuurde in de oorspronkelijke staat – dat is in goede staat, met uitzondering van de gemelde gebreken als vermeld in 7.1, voor zover deze gebreken niet nadien op kosten van de verhuurder zijn verholpen – ter beschikking te stellen aan en bij de verhuurder.

7.3 Bij beëindiging van het huurcontract is de huurder verantwoordelijk voor het schoon retourneren van de gehuurde unit. Indien deze vuil wordt geretourneerd zullen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, is de schoon dan worden de schoonmaak kosten gecrediteerd. De huurder verplicht zich zonder enig voorbehoud dat elke unit welke geretourneerd wordt schoon dient te zijn en vrij van chemische/brandbare/vluchtige stoffen. Indien niet aan deze waarden voldaan wordt, is de huurder verantwoordelijk voor alle vervolgschade en kosten.

7.4 Verhuurder zal het gehuurde bij beëindiging van de huurovereenkomst inspecteren binnen drie werkdagen na ontvangst van het gehuurde in het magazijn. Verhuurder zal huurder schriftelijk op de hoogte brengen van eventuele onderhouds- en herstelwerkzaamheden die voor rekening van huurder worden verrichten. Huurder zal binnen drie werkdagen na de schriftelijke mededeling het gehuurde mogen inspecteren, bij gebreke waarvan de weergegeven bevindingen van verhuurder door partijen voor juist worden gehouden, behoudens tegenbewijs van de huurder.

7.5 Huurder is verplicht de aan huurder verstrekte gebruikershandleiding bij het verhuurde strikt en volledig na leven. Indien huurder nalaat genoemde gebruikershandleiding strikt en volledig na te leven kan huurder nimmer beroep doen op een gebrek in de zaak of prestatie. Correcte naleving van de gebruikershandleiding impliceert geenszins de aansprakelijk van verhuurder.

7.6 Gedurende de periode van huur van het verhuurde is huurder verplicht voor zijn rekening het verhuurde in een behoorlijke en bedrijfsvaardige toestand te houden.

7.7 Alle nodige reparaties met uitzondering van reparaties ten gevolge van normale slijtage, komen voor rekening van huurder. Het is huurder zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet toegestaan het gehuurde zelfstandig te repareren of te doen repareren. Verhuurder heeft tijdens de periode van huur te allen tijde het recht om het verhuurde te controleren. Niet uitoefening van deze controle doet geen afbreuk aan de rechten van verhuurder.

7.8 Huurder dient bij een zichtbaar dan wel onzichtbaar gebrek aan het verhuurde, verhuurder binnen een werkdag nadat huurder de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, hiervan schriftelijk per fax of E-mail op de hoogte te stellen, onder opgaaf van redenen.

7.9 Huurder zal verhuurder te allen tijde de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen.

7.10 Huurder verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van een gebrek in de zaak of de prestatie indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen en op de hierboven vermelde wijze heeft gereclameerd en/of verhuurder niet de gelegenheid heeft gesteld een gebrek te herstellen.

7.11 Retournering van het verhuurde kan alleen geschieden nadat schriftelijke toestemming van verhuurder is verzocht en verkregen.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke wil van partijen onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door huurder niet (meer) van verhuurder kan worden verlangd. Tevens wordt onder overmacht onder meer (doch niet uitsluitend) verstaan: werkstaking, ziekteverzuim van verhuurder, gebrek aan grondstoffen, fabriek- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, oorlog, opstootjes, belemmerde of gesloten aanvoer te land, ter zee of door de lucht, vorstverlet, tekortkoming van derden die door ons ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst werden ingeschakeld.

8.2 Indien verhuurder door overmacht of andere buitengewone omstandigheden niet of niet tijdig in staat is om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft zij het recht om de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel (indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

8.3 Huurder is in geval van overmacht gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, indien de overmacht situatie langer dan zes maanden heeft geduurd. Huurder heeft in geval van ontbinding geen recht op schadevergoeding dan wel enige andere vorm van tegemoetkoming.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Verhuurder is slechts aansprakelijk indien en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van zijn bestuur of management. Voor schade die op een andere wijze is veroorzaakt is verhuurder niet aansprakelijk.

9.2 Indien verhuurder toerekenbaar tekort schiet in zijn verplichtingen dan zal huurder verhuurder schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke termijn geven om de overeenkomst alsnog na te komen. De verhuurder is dan gehouden de juiste prestatie alsnog te verrichten of naar de keuze van verhuurder tot restitutie van het overeengekomen bedrag over te gaan van de nog niet verrichte prestatie, onder gelijktijdige beëindiging van de overeenkomst.

9.3 Indien de aansprakelijkheid van verhuurder vaststaat, is de hoogte van de schadeplichtigheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door verhuurder gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald .Indien de schade niet onder de dekking valt van de verzekering van verhuurder valt of deze verzekering is beëindigd, dan is de schadeplichtigheid beperkt tot de factuurprijs exclusief BTW van de betreffende overeenkomst over het betreffende jaar. Huurder dient zich voor de overige risico´s, waaronder indirecte schade en gevolgschade alsmede schade door het niet meer gebruik kunnen maken van het gehuurde zelf adequaat te verzekeren. Verhuurder zal met inachtneming van het voorgaande slechts aansprakelijk kunnen zijn voor schade aan machines van de huurder die het rechtstreekse gevolg is van de toerekenbare tekortkoming. Verhuurder zal in geen geval aansprakelijk zijn voor bedrijfsschade, zaakschade, personenschade, vermogensschade of welke andere schade dan ook die direct of indirect voor huurder en/of derden ontstaan.

9.4 De aansprakelijk van verhuurder vervalt indien huurder de schade niet uiterlijk 8 dagen nadat hij de schade heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk aan verhuurder heeft gemeld.

9.5 Voor schade veroorzaakt door het opvolgen van aanwijzingen van huurder of door het werken met zaken, werknemers en/of hulppersonen van huurder, is verhuurder niet aansprakelijk.

9.6 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van wijzigingen aangebracht of werkzaamheden verricht aan het verhuurde door huurder. Tevens is verhuurder niet aansprakelijk indien huurder het verhuurde voor andere dan de schriftelijk aan verhuurder kenbaar gemaakte bedrijfsdoeleinden heeft aangewend of indien huurder de gebruikershandleiding niet heeft nageleefd.

9.7 Verhuurder is niet aansprakelijk voor derden die door hem of door huurder worden ingeschakeld. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid geldt tevens voor werknemers van verhuurder of door verhuurder ingeschakelde derden. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken van derden die samenhangen met de overeenkomst tussen huurder en verhuurder dan wel de uitvoering daarvan.

9.8 Tenzij tussen verhuurder en huurder een schriftelijke overeenkomst tot stand is gekomen voor het verstrekken van advies- diensten, zal verhuurder niet aansprakelijk zijn voor algemene of specifieke adviezen op het gebied van het verhuurde en de mogelijkheden van koeling.

9.9 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor ladingschade en of vervolg schade van de lading.

Artikel 10 Eigendomsrecht

10.1 Het verhuurde is en blijft eigendom van verhuurder. Huurder is niet bevoegd om het verhuurde te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren.

Artikel 11 Verplichting huurder

11.1 Gedurende de termijn van de overeenkomst is het risico van verhuurde voor rekening van huurder. Schade ontstaan aan het verhuurde komt voor rekening en risico van huurder. Huurder is verplicht verhuurder te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden tot vergoeding van schade berokkende door het verhuurde dan wel door het gebruik daarvan.

11.2 Huurder is verplicht het verhuurde bij een verzekeringsmaatschappij tegen alle verzekerbare schade te verzekeren en verzekerd te houden tot teruggave aan verhuurder. De uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten van huurder jegens verzekeraar worden hier reeds bij voorbaat door huurder aan verhuurder bij wijze van cessie overgedragen; huurder verplicht voorts de polis na ontvangst ter hand te stellen aan verhuurder en is verplicht op het eerste verzoek van verhuurder alle premiekwitanties aan verhuurder te verstrekken.

11.3 Gedurende het termijn van de overeenkomst is het huurder niet toegestaan derden te laten beschikken over het verhuurde, waaronder onder meer wordt begrepen onderverhuur van het verhuurde.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

12.1 In geval van tekortkoming door huurder in de nakoming van zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst en in geval van faillissement of surseance van betaling of liquidatie of staking van de onderneming van huurder, heeft verhuurder het recht zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Verhuurder is bij opschorten of ontbinden van de overeenkomst nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding en onverminderd verhuurders verder toekomend rechten.

12.2 Alle mogelijke buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief het versturen van aanmaningen, het doen van (schikking) voorstellen en andere voorbereidende handelingen, alsmede de gerechtelijke kosten die verhuurder maakt als gevolg van de niet-nakoming van huurder komen geheel ten laste van huurder.

12.3 Indien verhuurder een procedure aanhangig maakt bij een bevoegde rechter, komen ingeval de rechter de vordering van verhuurder toewijst, alle kosten van rechtsbijstand, juridische bijstand alsmede advocaatkosten voor rekening van huurder. Indien huurder een procedure aanhangig maakt bij een bevoegde rechter, komen in geval de rechter de vordering van huurder afwijst, alle kosten van rechtsbijstand, juridische bijstand alsmede advocaatkosten van verhuurder voor rekening van huurder.

Artikel 13 Toepasselijkheid

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan worden in eerste instantie beslecht door de competente sector van de rechtbank Arnhem. Verhuurder heeft het recht om een zaak in plaats van in Arnhem aanhangig te maken bij een rechtbank die op grond van de wet competentie heeft. Partijen kunnen tevens een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

Artikel 14 Slotbepaling

14.1 Mocht een der bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn en/of worden nietig verklaard, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van het ongeldige en/of nietig verklaarde artikellid wordt geacht alsdan een bepaling te zijn overeengekomen, die in het kader van hetgeen rechtens mogelijk is de bedoeling en de geest van het ongeldig en/of nietig verklaarde artikellid het meest benadert.

14.2 Mobicelverhuur Verhuur is in de mogelijkheid om deze voorwaarden in de toekomst te allen tijde te kunnen wijzigen.

Zekerheid in kosten

Simpele huurafspraken

Flexibele huurtermijnen

24/7 bereikbaar voor storingen